G-E0EWZBLP0V
понедељак , 28 новембра 2022
Home / DIJASPORA / SKANDAL! ĐUKANOVIĆ BESRAMNO IZVREĐAO PREDSEDNIKA SRBIJE I SPC: Vučić je kao Hitler, Joanikije je krvavi mitropolit

SKANDAL! ĐUKANOVIĆ BESRAMNO IZVREĐAO PREDSEDNIKA SRBIJE I SPC: Vučić je kao Hitler, Joanikije je krvavi mitropolit

POLITIKA FELJTON.rs
11.09.2021.

Đu­ka­no­vić je u hr­vat­skim me­di­ji­ma pred­sed­ni­ka Sr­bi­je upo­re­dio s na­ci­sti­č­kim
vo­đom, od­go­vor­nim za smrt mi­lio­na lju­di, a Sr­p­sku pra­vo­slav­nu cr­kvu na­zvao „re­tro­gra­d­nom kle­ro­fa­ši­sti­č­kom me­na­že­ri­jom“

Mi­lo Đu­ka­no­vić, pred­sed­nik Cr­ne Go­re, me­se­ci­ma una­zad da­je za­pa­lji­ve izja­ve o Sr­bi­ji i od­no­si­ma dve ze­mlje, ali sa­da je pre­šao li­ni­ju – Ale­k­san­dra Vu­či­ća, pred­sed­ni­ka Sr­bi­je, upo­re­dio je sa Ado­l­fom Hi­tle­rom, a SPC na­zvao „re­tro­gra­d­nom kle­ro­fa­ši­sti­č­kom me­na­že­ri­jom“!

Sa­go­vor­ni­ci Ku­ri­ra oce­nju­ju da Đu­ka­no­vić na ovaj na­čin pri­kri­va so­p­stve­ne ge­no­ci­d­ne na­me­re i skre­će pa­žnju sa kri­mi­nal­nog gli­ba u ko­me se na­šao.

Pre­šao gra­ni­cu normalnog

– Na­si­l­ni­č­ki ve­li­ko­sr­p­ski na­cio­na­li­zam, si­tui­ran u sa­mom se­di­štu dr­žav­ne po­li­ti­ke Sr­bi­je, dr­sko po­ku­ša­va na­me­t­nu­ti sli­ku o Cr­noj Go­ri kao dru­goj sr­p­skoj dr­ža­vi, ko­ja je gre­škom i ne­pa­žnjom ra­ni­jeg beo­gra­d­skog dr­žav­nog vr­ha ostva­ri­la ne­za­vi­snost. I sa­da se ta „gre­ška“ po­ku­ša­va ispra­vi­ti mi­li­tan­t­no-po­li­ti­č­kim de­lo­va­njem preos­ta­le pre­ko­gra­ni­č­ne in­fra­stru­k­tu­re ve­li­ke Sr­bi­je – cr­kve Sr­bi­je, kva­zi­ve­r­ske za­jed­ni­ce od­go­vor­ne za ve­ći­nu zlo­či­na ko­je je taj na­cio­na­li­sti­č­ki pro­je­kt po­či­nio od de­ve­de­se­tih go­di­na do da­nas.

Po­če­t­ni uspe­si da­li su kri­la toj re­tro­gra­d­noj kle­ro­fa­ši­sti­č­koj me­na­že­ri­ji: po­li­ti­č­ke su se li­ti­je, uz gro­mo­gla­snu po­dr­šku slu­žbe­nog Beo­gra­da, uspe­le pred­sta­vi­ti kao od­bra­na ugro­že­nih sve­ti­nja i ve­r­skih pra­va; teo­krat­ska vla­da Cr­ne Go­re, an­ti­c­r­no­go­r­ska i kvi­sli­n­ška, u slu­žbi je po­sr­blji­va­nja svo­je dr­ža­ve ko­ju osva­ja­njem Ce­ti­nja že­le i si­m­bo­li­č­no ba­ci­ti na ko­le­na i po­ni­zi­ti, da je kao po­kra­ji­nu pri­pre­me za ži­vot u pro­je­k­ti­ra­nom „sr­p­skom sve­tu“, što je eu­fe­mi­zam za „ve­li­ku Sr­bi­ju“ – na­veo je Đu­ka­no­vić u in­te­r­vjuu za Ju­tar­nji li­st, kao i da je ovo sa­da „na­ja­gre­si­v­ni­ji na­pad ve­li­ko­sr­p­skog na­cio­na­li­z­ma na cr­no­go­r­sku dr­ža­vu i cr­no­go­r­ski iden­ti­tet u no­vi­joj isto­ri­ji“. To, do­da­je, „ni­je bi­lo ni u vre­me Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća“. Sa Vu­či­ćem se ne ču­je, ali su, isti­če, u jed­nom pe­rio­du ima­li ko­n­stru­k­ti­v­ne od­no­se.

Aleksandar Vučić
FOTO: MARINA LOPIČIĆ

– Na­rav­no, ne uzi­mam za ozbi­lj­no nje­go­ve neis­kre­ne po­ru­ke da priz­na­je ne­za­vi­snost Cr­ne Go­re i da že­li brat­ske i pri­ja­te­lj­ske od­no­se, dok nje­go­vi mi­ni­stri otvo­re­no go­vo­re za­što je „sr­p­ski svet“, tj. „ve­li­ka Sr­bi­ja“, nu­žnost sr­p­skog na­ro­da u re­gi­ji či­ji je sa­mo­zva­ni za­šti­t­nik dr­ža­va Sr­bi­ja.O ozbi­lj­nos­ti Vu­či­će­vih izja­va na­j­bo­lje sve­do­či tvr­d­nja da je Cr­na Go­ra po­ko­ra­va­la Sr­bi­ju po­sled­njih 30 go­di­na i ka­ko u to­me ne­će uspe­ti. To je isto kao da je Hi­tler 1939. izja­vio da ne­će do­pu­sti­ti da Če­ho­slo­va­č­ka po­ko­ri Ne­ma­č­ku – re­kao je Đu­ka­no­vić, a na pi­ta­nje da li se pred­sed­nik Sr­bi­je vra­tio na me­mo­ran­du­m­sku po­li­ti­ku Mi­lo­še­vi­ća, pre­ko ko­je že­li „ane­k­ti­ra­ti“ Cr­nu Go­ru, na­veo je da je Vu­čić na­d­ma­šio Mi­lo­še­vi­ća.

Pred­sed­nik Sku­p­šti­ne Ivi­ca Da­čić ka­že da je Đu­ka­no­vić pre­šao sve gra­ni­ce no­r­mal­nog po­na­ša­nja i pod­se­ća da mu ra­ni­je ni­je sme­ta­la Mi­tro­po­li­ja, čak je odla­zio na Ce­ti­nje da Am­fi­lo­hi­ju lju­bi ru­ku.

– On pla­ši Cr­nu Go­ru Sr­bi­jom sa­mo da bi oču­vao svo­ju fu­n­k­ci­ju, sva­đa­ju­ći dva brat­ska i pri­ja­te­lj­ska na­ro­da. Ovo što da­nas Đu­ka­no­vić go­vo­ri i ra­di či­ni­lo se sa­mo u vre­me Hi­tle­ra. Ni­šta ne­će zau­sta­vi­ti nje­gov pad, pa ni ge­be­l­so­v­ski me­to­di da će sto pu­ta izgo­vo­re­na laž pos­ta­ti isti­na – po­ru­čio je Da­čić.

Po­ga­ni rečnik Mi­lo: Joa­ni­ki­je je kr­va­vi mitropolit

l Đu­ka­no­vić je ka­zao da su „du­ho­vi­ti Ce­ti­nja­ni“ za mi­tro­po­li­ta Joa­ni­ki­ja re­kli da je on pr­vi „dos­ta­vlje­ni“ mi­tro­po­lit (alu­di­ra­ju­ći što je na usto­li­če­nje pre­ba­čen he­li­ko­p­te­rom).

– A vla­da je tu sa­mo bi­la u ulo­zi uslu­žne ko­m­pa­ni­je „Glo­vo“. Ni­je sa­mo dos­ta­vlje­ni, ne­go i kr­va­vi mi­tro­po­lit. U toj ne­ča­snoj ra­bo­ti je i Po­r­fi­ri­je, pr­vi čo­vek sr­p­ske cr­kve, obe­le­žen tim ži­gom, što ni­kad ne­će mo­ći spra­ti, dok se ne ispri­ča Cr­noj Go­ri i Cr­no­gor­ci­ma – ka­zao je Đu­ka­no­vić.

Joanikije
FOTO: BETA

Gu­bi­t­ni­č­ki delirijum

Pre­ma re­či­ma pot­pred­sed­ni­ka SNS Mi­lo­ša Vu­če­vi­ća, sve izgo­vo­re­no je sra­m­no čak i za Đu­ka­no­vi­ća, ko­ji, isti­če, oči­gled­no ha­lu­ci­ni­ra u svom gu­bi­t­ni­č­kom de­li­ri­ju­mu.

– Mi­sli li Đu­ka­no­vić da ta­kvom izja­vom mo­že da pri­kri­je so­p­stve­ne ge­no­ci­d­ne na­me­re i na­me­re svog DPS, s ko­jim de­ce­ni­ja­ma u Cr­noj Go­ri po­ku­ša­va da za­tre sve što je sr­p­sko? Mi­sli li da mo­že sa­kri­ti to da na Sr­be ide mo­t­ka­ma, ume­sto da im da­je pra­vo na ve­ru i na­cio­nal­nost? Mi­sli li da će vre­đa­njem pred­sed­ni­ka Sr­bi­je i idio­t­skim op­tu­žba­ma spre­či­ti tog istog Vu­či­ća da se odre­k­ne svog na­ro­da u Cr­noj Go­ri i bo­r­be za nje­go­vo pra­vo da sa­ču­va svo­ju ve­ru i na­ci­ju, i dos­to­jan­stvo. Ne mi­sli taj Đu­ka­no­vić ni­šta, jer ne­ma ka­pa­ci­tet za to! Ne­ka se po­gle­da u ogle­da­lo i vi­de­će pra­vog na­sled­ni­ka Hi­tle­ro­ve ideo­lo­gi­je – ka­že Vu­če­vić za naš li­st i do­da­je:

– Ako se već pla­ši ta­kve „na­ci­sti­č­ke Sr­bi­je“, ka­ko sad po­ru­ču­je pre­ko hr­vat­skih me­di­ja, za­što svo­joj ro­d­bi­ni i pu­le­ni­ma do­zvo­lja­va da u „ta­kvoj“ Sr­bi­ji ku­pu­ju ne­kre­t­ni­ne i ba­ška­re se po beo­gra­d­skim lu­k­su­znim ho­te­li­ma i re­sto­ra­ni­ma? Ne bra­ni Đu­ka­no­vić Cr­nu Go­ru od Sr­bi­je, već sa­mo po­ku­ša­va da skre­ne pa­žnju sa kri­mi­nal­nog i fa­ši­sti­č­kog gli­ba u ko­jem je do gu­še, i da za­le­či so­p­stve­ne po­li­ti­č­ke ra­ne.

Mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Ale­k­san­dar Vu­lin ka­že da „strah, mr­žnja i ko­m­ple­k­si pre­ma Vu­či­ću vo­de Đu­ka­no­vi­ća“. – Ka­da Đu­ka­no­vić ka­že da ne­ko po­ku­ša­va gu­r­nu­ti Cr­nu Go­ru u su­ko­be, a po­ve­de u na­pad na po­li­ci­ju i sve­šte­ni­ke SPC 1.000 hu­li­ga­na, on­da ne mo­že da vam bu­de žao što Đu­ka­no­vić vi­še ni­je Sr­bin. Đu­ka­no­vić ne shva­ta da je na spis­ku Vu­či­će­vih prio­ri­te­ta veo­ma nis­ko i da on za nje­ga ni­je ni ta­k­mac ni pre­d­met in­te­re­so­va­nja – na­veo je Vu­lin.

Sa dru­ge stra­ne, Ma­r­ko Ko­va­če­vić, gra­do­na­če­l­nik Ni­k­ši­ća, uka­zu­je da pred­sed­nik Cr­ne Go­re, dok op­tu­žu­je dru­ge da su slu­ge Beo­gra­da, le­či ra­ne i tra­ži po­moć u Za­gre­bu.

POSTANITE NAS NOVINAR…

Ako imate informaciju koju treba da zna celokupna srpska javnost, ako imate bilo kakav problem, a policija ili bilo koji drzavni organ nece da vam pomogne, na pravom ste mestu! Ako imate fotografiju koju mora da vidi Srbija, ne gubite vreme! Pošaljite nam vest koju ćemo mi, ako za to ima potrebe, i dodatno proveriti. A potom čitajte u feljtonu ili na portalu feljton.rs.

Za naše najvrednije insajdere pripremili smo brojne poklone iznenađenja i vredne nagrade.

pisite nam

feljton.rs@gmail.com

Pratite nas na društvenim mrežama

https://www.instagram.com/feljton.rs/

https://www.facebook.com/feljton.rs

(FELJTON.rs/kurir)

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

WC Captcha 7 + 3 =

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.

FELJTON.rs

12.11 2021

SRPSKI STOMATOLOG NUDI NAGRADU OD 50.000 EVRA! građani ce biti BOGATO nagrađeni ukoliko KACE I DELE OVU VEST PO SVOJIM DRUSTVENIM MREZAMA

U Novom Sadu je ponovo opljačkana jedna stomatološka ordinacija!

Naime, pljačka se dogodila u ulici Đorđa Zličića broj 44, i to već drugi put u kratkom vremenskom periodu.

 1 / 4 FOTO: PRIVATNA ARHIVA

NE PROPUSTITE…

SRPSKI STOMATOLOG NUDI NAGRADU OD 50.000 EVRA! građani ce biti nagrađeni ukoliko ponude relevantnu informaciju,Ovo su detalji

Prvi put se pljačka dogodila 1. 12. 2017. godine kada je iz ordinacije ukradeno 120 turbina, a pre toga je stomatologu Aleksandru Radoviću nestao automobil iz dvorišta, i potom mu je kuća u kojoj stanuje obijena. 

Stomatolog Aleksandar Radović je za Espreso objasnio kako se sve to izdešavalo i na koga sumnja.

Kada se dogodila prva pljačka priveden je Predrag Kostic, za kim je im bila raspisana potera za tesku kradju, i on mi je 13. januara prošle godine upao u kuću sa nožem. Tada mi je naneo osam uboda, tako da sam jedva ostao živ, i bio sam smrtno ranjen. U tim trenucima, uzeo sam pištolj i u samoodbarni sam ga upucao, objasnio je Radović”. 

foto: Privatna arhiva

Kako kaže, druga pljačka se dogodila 6. juna prošle godine, a za oba puta podneo je i krivične prijave.

Drugog puta mi je nestalo 220 turbina, aparat za espreso kafu, zatim stomatološki kolenjaci u vrednosti od 200 000 evra. Što se tiče ove pljačke, policija još nije ništa otkrila ko je počinilac (izvrsilac), ali se zna tiper, organizato M.A. i njegov sin M.A. USKORO CE BITI OBJAVLJENE NJIHOVE FOTOGRAFIJE SA MESTOM BORAVKA..

Sve nase informacije su dobijene od izvora informacija MUPA Novi Sad

Za informaciju gde je roba prodata i koje ucesnik u pljacki nudim nagradu od 50.000e KOJA CE BITI ISPLACENA ODMAH.

foto: Privatna arhiva

Dodaje da je ponudio nagradu za informaciju, GDE SE DOSTA ZAINTERESOVANIH JAVILO SA RAZNIM INFORMACIJAMA. Jos nije dobijena tacna informacija tako da je nagrada jos aktivna

Juče sam objavio da sam raspisao nagradu za informaciju u vrednosti od 50. 000 evra, pa očekujem da će se neko javiti u narednom vremenskom periodu”, zaključuje Radović

U opisu je naveo da će građani biti nagrađeni ukoliko ponude relevantnu informaciju u vezi sa ovim slučajem oko otkrivanja izvršioca pljačke i poslovnog prostora u kome je ukradena stomatološka oprema. 

Informacije javiti

Novi Sad policijska ispostava klisa

ili pozivom 192

ili DIREKTNO Aleksandru Radovicu

Pratite nas na društvenim mrežama

https://www.instagram.com/feljton.rs/

https://www.facebook.com/feljton.rs

https://twitter.com/FeljtonRs

(feljton.rs/espreso)