G-E0EWZBLP0V
среда , 17 јула 2024
Home / Politika privatnosti

Politika privatnosti

Uslovi korišćenja sajta i/ili aplikacije

Korišćenjem ovog web sajta i/ili aplikacije, prihvatate ove Uslove korišćenja kao i pravno obavezujući odnos koji se konstituiše između vas kao Korisnika i feljton.rs, koja je vlasnik ovog web sajta i aplikacije. Prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa, prihvatanje ovih Uslova korišćenja smatra se zaključenjem ugovora na daljinu u smislu Zakona o zaštiti potrošača. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja dajete svoj bezuslovni i neopozivi pristanak da ćete se prilikom korišćenja usluge pridržavati ovih Uslova korišćenja.

Pojedini izrazi korišćeni u ovim Uslovima korišćenja imaju sledeće značenje:„Usluga“ je činjenje dostupnim Korisniku Sadržaja koji se objavljuje na sajtu i/ili aplikaciji, u lične i nekomercijalne svrhe;feljton.rs pruža, a Korisnik koristi Uslugu, pristupajući Sadržaju; „Korisnik“ (u množini: „Korisnici“) je lice odnosno lica, fizička ili pravna, strana ili domaća, koja koriste Uslugu, bez obzira na vrstu uređaja sa kojeg pristupaju, vreme pristupa, trajanje korišćenja Usluge, kao i bez obzira na fizičku ili elektronsku adresu sa koje pristupaju sajtu i/ili aplikaciji; „Sadržaj“ podrazumeva tekst, skripte, grafiku, slike, zvukove, video, audio-vizuelne kombinacije, interaktivne funkcije i drugi materijal koji se objavljuje na sajtu i/ili aplikaciji kojem se može pristupiti, bez obzira na oblik saopštavanja Korisniku; “Sajt” je internet sajt “feljton.rs” koji se objavljuje na adresiwww.feljton.rs I koji je u vlasništvu kompanije “feljton.rs”; “Aplikacija” je “feljton.rs” aplikacija za uređaje dostupna na “Apple store” i “Google play” store; „Komentari“ su komentari koje Korisnik objavljuje na sajtu i/ili aplikaciji, „Podaci o korisniku“ su podaci o korisniku/korisnicima koji se automatski prikupljaju prilikom korišćenja Usluge i pristupa Sadržaju i podaci o Korisniku koje Korisnik lično dostavi Kompaniji; „Kolačići“ (Cookies) su mali tekstualni fajlovi koji se u okviru pružanja Usluge, prenose na elektronsku opremu putem koje Korisnik pristupa Sadržaju; “feljton.rs “ je usluga koja se pruža Korisnicima sa korisničkim nalogom koji ima aktivnu pretplatu, a podrazumeva neograničen pristup Sadržaju, mogućnost preuzimanja određenih štampanih izdanja u digitalnom obliku i pristup specijalnom sadržaju.

Sastavni deo ovih Uslova korišćenja su Politika privatnosti i Politika o kolačićima.

Otvaranje Korisničkog naloga dozvoljeno je samo licima koja su navršila najmanje 15 godina života, pa prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, potvrđujete i garantujete da ste dovoljnog uzrasta za korišćenje Usluge.

Svi sadržaji objavljeni na sajtu i/ili aplikaciji su u isključivom vlasništvu feljton.rs. i/ili su u vlasništvu njegovih povezanih lica, i/ili su u vlasništvu poslovnih partnera feljton.rs, te se mogu jedino i isključivo koristiti za ličnu upotrebu i u nekomercijalne svrhe

Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje Sadržaja ili bilo kog dela Sadržaja sa sajta ili aplikacije, bez prethodnog pisanog odobrenja ili pisane saglasnosti feljton.rs@gmail.com

Sadržaj sajta i/ili aplikacije kao i svi delovi Sadržaja predstavljaju zaštićeno autorsko pravo koje pripada feljton.rs, odnosno isti je u režimu zaštićenog autorskog prava trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na kompaniju feljton.rs Korišćenjem Sadržaja ne stičete vlasništvo na bilo kom delu Sadržaja kojem pristupate

Intelektualna svojina, uključujući sve zaštićene znakove, logo znakove, tekstove, podatke, fotografije i/ili grafizme, kao i celokupan Sadržaj dostupan na sajtu i/ili aplikaciji je u isključivom vlasništvu feljton.rs ili je u vlasništvu trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na kompaniju feljton.rs.

Nepoštovanje Uslova korišćenja, odnosno neovlašćeno korišćenje Sadržaja uključujući ali ne ograničavajući se na umnožavanje, kopiranje, emitovanje, činjenje dostupnim na bilo koji drugi način, putem bilo kog medijuma, predstavlja povredu tih prava shodno pozitivnim propisima važećim u Republici Srbiji te podleže građanskoj I krivičnoj odgovornosti.

Na sve sporne odnose između ugovornih strana koji nastanu usled korišćenja Usluge, primenjivaće se pravo Republike Srbije, a u slučaju eventualnog spora, ugovara se nadležnost suda u Beogradu. Kompanija feljton.rs, zadržava pravo da u bilo kom trenutku, bez prethodne najave ,izmeni ove Uslove korišćenja i neće biti odgovorna ni za kakve moguće posledice proizašle iz promena Uslova korišćenja. Promene uslova korišćenja stupaju na snagu u trenutku objavljivanja na sajtu.

Odricanje i ograničenje od odgovornosti

Sadržaj koji se nalazi na sajtu i/ili aplikaciji, ili bilo koji deo predmetnog Sadržaja ne može se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje imovine ili prava, niti se isti ima ili može smatrati dovoljnom informacijom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka.

Celokupan Sadržaj, koji pored intelektualne svojine uključuje i objavljivanje informacija, mišljenja, analiza, zaključaka, prognoza i projekcija, podložan je izmenama. feljton.rs zadržava pravo da u svakom trenutku, po svom izboru izvrši izmenu ili uklanjanje Sadržaja.

Određeni deo Sadržaja koji se prikazuje na sajtu i/ili aplikaciji obezbeđuju treća lica (baneri, pop-up i sl.). feljton.rs nije odgovorna za sadržaje trećih lica ni u kom delu.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglasni ste i razumete da se Sadržaj isporučuje Korisnicima takav kakav je, u obliku u kojem je učinjen dostupnim, sa svim eventualnim greškama i bez bilo kakvih izričitih ili prećutnih garancija u pogledu kvaliteta ili količine Sadržaja ili funkcionisanja sajta i/ili aplikacije. feljton.rs ne garantuje da će pružanje usluge preko sajta i/ili aplikacije biti bez grešaka ili prekida u radu i pouzdanje u funkcionisanje Usluge je u potpunosti rizik Korisnika.

Feljton.rs ni u kom slučaju neće biti odgovorna za nefunkcionisanje Usluge, kao ni za smetnje, kašnjenja ili prekide u njenom funkcionisanju, koji su prouzrokovani uticajima van kontrole Kompanije, a koji se nisu mogli predvideti, sprečiti ili izbeći, uključujući bez bilo kakvih ograničenja: obustave rada, štrajkove, nesreće, tehničke smetnje, neispravnosti programa ili sredstava komunikacija (softvera ili hardvera), nemire, ratove, odluke nadležnih organa i dr. Kompanija će u ovakvim slučajevima uložiti svoje najbolje napore koji su u skladu sa poslovnom praksom, kako bi u što hitnijem roku omogućila nesmetano funkcionisanje Usluge.

Razumete I saglasni ste da feljton.rs nije odgovorna za bilo kakvu štetu (materijalnu ili nematerijalnu, direktnu ili indirektnu, stvarnu ili buduću) ili bilo kakve gubitke ili izmaklu korist koji bi mogli da nastanu usled: nefunkcionisanja usluge i to sajta i/ili aplikacije; nemogućnosti upotrebe sajta i/ili aplikacije; performansi sajta i/ili aplikacije; bilo kakvih grešaka ili propusta u radu sajta ili aplikacije; kao ni za bilo kakvo oštećenje računara, mobilnog uređaja ili druge opreme ili tehnologije bilo kojeg korisnika koji bi nastali u vezi sa korišćenjem sajta i/ili aplikacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu od bilo kakvog kršenja bezbednosti, privatnosti ili računarskog virusa, greške, prevare, prekida u radu, kvara na uređaju ili mreži ili bilo koje druge smetnje uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak podataka, kvarove ili neispravnost uređaja.

Razumete i prihvatate da feljton.rs u pružanju svojih usluga koristi servise trećih lica (“Dobavljači”) koja nisu pod kontrolom kompanije feljton.rs Kompanija ne daje bilo kakve garancije i neće biti odgovorna za postupke ili propuštanja bilo kog dobavljača kao ni za nefunkcionisanje servisa dobavljača. U slučaju smetnji u radu servisa dobavljača, Kompanija će uputiti Korisnike da se obrate direktno dobavljaču I uložiće razumne napore sa svoje strane da omogući pravilno i potpuno funkcionisanje Usluge.

Obaveze posetilaca/korisnika sajta i/ili aplikacije

U cilju efikasnog, bezbednog i neometanog korišćenja sadržaja koji se nalazi na web sajtu i/ili aplikaciji nije dozvoljeno:

a) objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja koje je u suprotnosti sa važećim propisima;

b) objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje uvredljivog, vulgarnog, pretećeg, rasističkog ili šovinističkog sadržaja, kao i sadržaja koji na bilo na bilo koji način može da prouzrokuje štetu bilo kom licu;

c) objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne ili kojima se povređuju prava drugih lica;

d) lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog, pravnog ili fizičkog lica;

e) manipulisanje i zloupotreba identifikatorima da bi se prikrilo poreklo sadržaja koji se objavljuje, šalje, razmenjuje ili prenosi;

f) objavljivanje, razmena i slanje neželjenog sadržaja korisnika bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, spam poruke, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, navode ili tvrdnje koje mogu zavarati korisnike;

h) objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja s virusima ili sličnim štetnim fajlovima ili programima;

i) prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca sajta i/ili aplikacije.

Zadržavamo pravo da uklonimo sadržaj koji smatramo neprimerenim ili koji nije u skladu sa Uslovima korišćenja. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja nastane kao posledica njihovih aktivnosti.

Korisnički nalozi i članstvo

Da biste pristupili određenim uslugama koje pružamo, potrebno je da imate aktivan Korisnički nalog. Postoje dve vrste Korisničkog naloga: Standardni I Premium korisnički nalog. Za kreiranje standardnog korisničkog naloga je neophodno da na stranici popunite sve tražene podatke i potvrdite registraciju klikom na link koji ste dobili u emailu. Za kreiranje “Premium” naloga neophodno je da posedujete aktivan Standardni Korisnički nalog I pretplatite se na neki od ponuđenih paketa na feljton.rs

Kada otvorite nalog na sajtu i/ili aplikaciji, u celosti ste odgovorni za održavanje bezbednosti sopstvenog naloga kao i za sve aktivnosti koje se dešavaju u okviru vašeg naloga, kao i bilo koje druge radnje koje su preduzete u vezi sa nalogom. U cilju bezbednosti, nemojte odavati bilo kome vašu korisničku lozinku. Davanje netačnih kontakt informacija bilo koje vrste biće sankcionisano gašenjem naloga. Obavezni ste da bez odlaganja prijavite svaku zloupotrebu svog korisničkog naloga. U slučaju neovlašćene upotrebe naloga od strane trećih lica, kompanija Ringier Axel Springer d.o.o. neće biti odgovorna za radnje ili propuste, uključujući i bilo kakvu štetu bilo koje vrste u vezi sa takvim radnjama ili propustima.

Zadržavamo pravo suspenzije ili uklanjanja korisničkog naloga ili bilo kog njegovog dela, ako se utvrdi da je Korisnik naloga prekršio bilo koju obavezu Uslova korišćenja ili je ponašanje korisnika imalo tendenciju da prouzrokuje bilo kakvu vrstu štete.

Pravila komentarisanja

Sajt feljton.rs ima najveću zajednicu posetilaca u Srbiji i podstiče komentarisanje vesti. Pozdravljamo slobodnu razmenu ideja među čitaocima i nikada ne cenzurišemo komentare na osnovu političke pripadnosti. Posvećeni smo održavanju društveno angažovanog, informativnog razgovora sa iskazivanjem međusobnog poštovanja.

Koristimo sistem prethodne moderacije komentara. Već objavljeni sadržaj se uklanja ako se proceni da ipak nije primeren ili nakon validne i verodostojne predstavke dobijene od strane trećeg lica.

Na sajtu feljton.rs komentarisanje je besplatno, brzo, anonimno i bez cenzure, ali i dalje mora biti u skladu sa osnovnim pravilima komentarisanja, ili bolje rečeno – civilizovanog ponašanja. Svi komentari prolaze brzu premoderaciju pre objavljivanja. Kako bismo podstakli aktuelnu i živu razmenu mišljenja na sajtu, uveli smo ograničenje komentarisanja na tekst 72 sata od trenutka njegove objave. Svaki korisnik mora poštovati osnovna pravila navedena u daljem tekstu.

SMERNICE ZA OBJAVLJIVANJE KOMENTARA

1) Ne tolerišemo rasizam, seksizam, homofobiju ili druge oblike govora mržnje ili bilo kakvo ponašanje koje se na bilo koji način može tumačiti kao takvo.

– Ne vređajte ljude, a naročito ne vređajte ljude na osnovu njihovog seksualnog identiteta, religije ili nacionalnosti.

– Pristojno izražavanje mišljenja koje NIJE na bilo koji način zloupotreba, agresija, pretnja ili govor mržnje, ne smatra se uvredljivim, čak i ako ga pojedinci doživljavaju tako.

– S druge strane, izražavanje bilo kakvog mišljenja koje na bilo koji način predstavlja zloupotrebu, agresiju, pretnju ili govor mržnje, uvek se smatra uvredljivim čak i ako se to isto mišljenje izražava pristojnim rečnikom.

– Ne promovišite nasilje ili bilo kakve grupe povezane sa nasiljem.

– Kada javna osoba premine ili joj bude dijagnostikovana teška bolest, prilikom komentarisanja takve vesti preporučujemo dozu uzdržanosti i pijeteta.

2) Podržavamo raspravu i kritike – posebno sopstvenog sadržaja – ali lični napadi, trolovanja i zlostavljanja se neće tolerisati.

Napadi na ličnost

– Ne navodite lična imena drugih čitalaca i ne uznemiravajte druge čitaoce ili bilo koje druge osobe. Slobodni ste da kritikujete ideje drugih, ali nećemo tolerisati uvrede ili pretnje.

– Ne ponižavajte nikoga ni na koji način. To što niste bili nepristojni ili vulgarni ne znači da možete da ponižavate druge.

– Ne otkrivajte nečiji stvarni identitet ili lične podatke.

– Nemojte se pretvarati da ste neko drugi i da ste povezani sa nekim sa kim niste.

– Svi neprimereni komentari koji bi mogli predstavljati pretnju bilo kome biće prijavljeni nadležnim državnim organima.

Bez trolovanja, molimo vas! Ne dozvoljavamo komentare koji, namerno ili ne, provociraju bilo kog pojedinca ili grupu .

Bez spamovanja, molimo vas! Ne koristite velika slova („ALL CAPS“) ili druge ometajuće tehnike. Ne ponavljajte isti ili slični komentar iznova i iznova.

NE BUDITE BOT! Molimo vas, imajte samopoštovanja. Objavljivanje identičnih ili sličnih komentara (koji fingiraju razliku unošenjem minimalnih promena u prethodni komentar) imaće za posledicu brisanje istih.

3) Zadržavamo pravo da uklonimo bilo koji sadržaj koji je na bilo koji način krajnje uvredljiv ili preteći i da ograničimo ili ukinemo konverzacije koje vode u besmislene uvredljive rasprave.

– Ne radite, ne pišite i ne ohrabrujte ništa nezakonito.

– Ne podstičite bahatost ili opscenost (čak i ako su neka slova „lukavo“ zamenjena zvezdicama ili skraćenicama), bilo u vašim komentarima ili potpisu.

– Ako kopirate deo drugog komentara koji sadrži neprikladan sadržaj i koristite ga u svom komentaru, i vaš komentar podleže brisanju.

4) Uklonićemo sve komentare koji su očigledno komercijalni ili na neki drugi način slični „spamu“.

– Objavljivanje reklama ili veza do spoljnih izvora koji vode ka oglasima, lažnim veb lokacijama itd, dovodiće do brisanja komentara sa takvim sadržajima.

– Ne kršite prava drugih (npr. autorska prava, žig ili nečiju privatnost).

– Ne postavljajte nikakav sadržaj koji sadrži virus.

Kršenje ovih pravila može rezultirati brisanjem uvredljivih komentara.

* Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja mišljenje, oduku ili stav kompanije Ringier Axel Springer d.o.o, tako da tekstualni sadržaj komentara isključivo predstavlja mišljenje i stav Korisnika.

* Isključivo ste odgovorni za sadržaj i autorska prava u okviru vašeg komentara, te feljton.rs nema bilo kakvu odgovornost prema trećim licima. U tom smislu, ukoliko treće lice podnese zahtev za naknadu nastale štete protiv feljton.rs, bićete u obavezi da stupite u postupak u svojstvu umešača na strani Kompanije, da dostavite sve relevantne dokaze i informacije kao i da nadoknadite svaku vrstu štete koju kompanija feljton.rs pretrpi zbog sadržaja vašeg komentara.

Nije potrebno da se registrujete da biste ostavili komentar!

Molimo vas, prijavite zloupotrebu! Budite sigurni da naši moderatori stalno rade na brisanju neprikladnih komentara, ali slobodno nam pomozite u stvaranju bogatih i smislenih rasprava prijavljivanjem bilo kakvih komentara ili ponašanja u odeljcima komentara koje smatrate neprikladnim, a mi ćemo ga pregledati u najkraćem mogućem roku.

S druge strane, molim vas, ne pokušavajte da nas obaveštavate neželjenim upozorenjima o zloupotrebama samo zato što vam se nije dopalo nečije mišljenje koje ni na koji način ne predstavlja zloupotrebu, agresiju, niti predstavlja pretnju ili mržnju. Cenimo vaša upozorenja čak i ako su ponekad pogrešna, ali pokušaji „botovanja“ i „spamovanja“ u cilju cenzurisanja drugih korisnika neće biti tolerisani.

Kako da prijavim uvredljiv komentar ili SPAM?

Jednostavno pošaljite imejl na feljton.rs@gmail.com i biće upozoreni naši moderatori koji će ponovo pažljivo pregledati komentar.

Ostavljem komentara izričito ste saglasni sa Pravilima i uslovima korišćenja sajta čiji su sastavni deo ova Pravila komentarisanja.

Politika privatnosti

Feljton.rs, čiji veb sajt ili aplikaciju koristite, poštuje vaše pravo na privatnost kao korisnika naših usluga i zato vas ovom Politikom privatnosti informišemo koje vaše podatke o ličnosti prikupljamo, zašto ih prikupljamo, kako ih koristimo, na koji način ih obrađujemo, kao i koja su vaša prava i na koji način možete da ih ostvarite. Obezbeđujemo da se lični podaci naših Korisnika obrađuju u skladu sa važećim odredbama propisa Republike Srbije kao i u skladu sa važećim odredbama direktive Evropske unije. Politika privatnosti se primenjuje na sve usluge i proizvode čije korišćenje uključuje obradu podataka o ličnosti. Naša Politika privatnosti omogućava Vam da saznate kako obrađujemo lične podatke korisnika naših usluga, kada koristite sajt i/ili aplikaciju, a pre svega:

Ko je administrator vaših ličnih podataka,

Koje podatke obrađujemo i u koju svrhu,

Po kom osnovu obrađujemo podatke,

Koliko dugo procesuiramo podatke,

Koja su prava naših korisnika u smislu obrade ličnih podataka,

Sa kim delimo podatke

Administrator ličnih podataka

Administrator vaših ličnih podataka je feljton.rs, koje je rukovalac i obrađivač podataka, a čiji veb sajt ili aplikaciju koristite. Šta to znači? Pristajanjem na ove Uslove korišćenja, dajete saglasnost feljton.rs da prikuplja i obrađuje prikupljene lične podatke te da odlučuje o ciljevima i metodama obrade vaših ličnih podataka, tj.kako će se vaši podaci koristiti.

Koji vaši podaci se prikupljaju i u koju svrhu?

Vaše podatke o ličnosti možemo da prikupljamo i obrađujemo u cilju zaključenja ugovora sa vama – prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa; radi omogućavanja pristupa određenim sadržajima – prilikom kreiranja Korisničkog naloga; radi ispunjenja zakonskih obaveza.

Prilikom posete i korišćenja našeg sajta isključivo u informativne svrhe, odnosno ukoliko se ne registrujete ili nam vaše lične podatke ne date na neki drugi način, prikupljamo samo one vaše lične podatke koje prenosi vaš internet pretraživač, a što je tehnički neophodno kako bismo mogli da Vam prikažemo naš sajt i da obezbedimo stabilnost i sigurnost.

Isključivo nakon vašeg izričitog pristanka na korišćenje podataka, vaši će podaci biti čuvani i upotrebljeni za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Podaci se čuvaju na “cloud” serverima kompanije “feljton.rs” i pristup podacima imaju samo ovlašćena lica kompanije feljton.rs

Svrha prikupljanja navedenih podataka o ličnosti je kreiranje Korisničkog naloga na feljton.rs sajtu i/ili aplikaciji kao i svrha ostvarenja legitimnog interesa Kompanije i naših pouzdanih partnera – slanja reklamnih obaveštenja. Podatke prikupljamo od lica na koje se podaci odnose, i to na način da nam ih oni dostave. Podaci se na ovaj način prikupljaju prilikom kreiranja Korisničkog naloga, pri čemu ako želite da kreirate Korisnički nalog, obavezni ste da nam dostavite važeću email adresu. Pored toga, po svom izboru, u predviđena polja na podešavanjima svog naloga možete uneti i sledeće podatke: pol; datum rođenja; zemlja; obrazovanje; ogranak; profesija;broj mobilnog telefona; Na osnovu Vašeg dobrovoljnog pristanka za obradu podataka od strane feljton.rs, vaše lične podatke nam takođe ustupate: za beleženje istorije pregledanja naših veb sajtova i aplikacija, u marketinške svrhe (uključujući automatizovanu analizu vaših interesovanja, i to isključivo u cilju plasiranja Vama odgovarajućih reklamnih poruka), sve uključujući i postavljanje kolačića na Vašem uređaju (videti dalje Politiku kolačića).

Data saglasnost se odnosi i na obradu Vaših ličnih podataka u marketinške svrhe od strane naših pouzdanih partnera i pristajanjem na Uslove korišćenja, saglasni ste da feljton.rs može vašu e-mail adresu ustupati svojim pouzdanim partnerima. Spisak naših pouzdanih partnera možete pronaći u poruci o traženju saglasnosti pod linkom „Promeni postavke“. Saglasni ste da primate reklamna obaveštenja Kompanije i njenih pouzdanih partnera.

Podaci o platnoj kartici: Prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa, obavezni ste da na stranici za plaćanje unesete podatke o jednoj ili više platnih kartica kojima će biti izvršeno plaćanje Usluge. Uslugu plaćanja pružaju ovlašćene institucije za elektronsko plaćanje kojima dostavljate ove podatke na njihovim internet stranicama i koje te podatke čuvaju u skladu sa svojim pravilima privatnosti (“Fiserv” I drugi servisi za plaćanje). Kompanija feljton.rs nema pristup podacima o vašim platnim karticama.

Po kom osnovu obrađujemo podatke

Zakonski osnov obrade podataka o ličnosti je vaš pristanak kao lica na koje se podaci odnose, izvršenje ugovorne obaveze kao i legitimni interes rukovaoca iz člana 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (daljeZZPL).

Koliko dugo obrađujemo podatke?

Vaši podaci će biti obrađivani do:

– u slučaju davanja saglasnosti do trenutka opoziva saglasnosti za obradu, ograničenja ili druge radnje kojom se ograničava data saglasnost,

– u slučaju potrebe da se Vaši podaci koriste za realizaciju ugovora, do isteka trajanja ugovorne obaveze

– ako je osnov za obradu podataka naš legitimni interes, i to do podnošenja prigovora ili opoziva saglasnosti,

– za poreske i računovodstvene svrhe u meri i u roku, koji je u skladu sa drugim važećim propisima.

Koja su vaša prava u slučaju obrade ličnih podataka?

U skladu sa odredbama Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka (Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta (EU) 2016/679 koja se primenjuje od 25.05.2018. godine) i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), imate sledeća prava u odnosu na obradu ličnih podataka sa naše strane, uključujući i obradu ličnih podataka i od strane naših pouzdanih partnera:

– pravo pristupa svojim podacima, uključujući i dobijanje kopije podataka,

– pravo na zahtevanje ispravke podataka,

– pravo na brisanje podataka,

– pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka,

– pravo ograničavanja obrade podataka.

Ako se vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, imate pravo da opozovete vašu prethodno datu saglasnost. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu saglasnosti pre vašeg opoziva.

Ako se vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti ili u svrhu ugovora (potrebnog za pružanje usluge), imate pravo na prenos ličnih podataka.

Pravo lica na prenosivost podataka znači pravo da svoje podatke o ličnosti koje ste prethodno dostavili Kompaniji dobijete u uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da takve podatke prenesete drugom rukovaocu.

Imate pravo na ispravku podataka o ličnosti, odnosno imate pravo podneti zahtev za ispravku vaših netačnih podataka o ličnosti, kao i pravo da dopunite nepotpune podatke o ličnosti, između ostalog i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) označava vaše pravo na brisanje vaših podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:

– kada vaši podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;

– kada opozovete pristanak na osnovu kojeg se obrada podataka o ličnosti i posebnih podataka o ličnosti vršila u jednu ili više svrha obrade, a nema drugog pravnog osnova za obradu;

– kada uložite prigovor na obradu podataka u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose,

– kada su vaši podaci o ličnosti nezakonito obrađeni i

– kada podatke o ličnosti moramo brisati radi poštovanja naših zakonskih obaveza u skladu sa pravom Republike Srbije.

Imate pravo na ograničavanje obrade vaših podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:

– kada osporavate tačnost podataka o ličnosti ograničićemo obradu na period koji nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti;

– kada je obrada vaših podataka o ličnosti nezakonita, a protivite se brisanju podataka te umesto toga tražite ograničenje njihove obrade;

– kada više ne postoji potreba obrade vaših podataka o ličnosti, a zahtevate da sa obradom nastavimo radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane vaših pravnih zahteva; i

– kada uložite prigovor na obradu na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, očekujući potvrdu da li postoje zakonski razlozi za obradu podataka o ličnosti koji pretežu nad vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Pravo na prigovor

Imate pravo na prigovor, što znači da imate pravo uložiti prigovor Kompaniji na obradu podataka o ličnosti. Kada uložite prigovor, Kompaniji više nije dozvoljeno da obrađuje vaše podatke o ličnosti, osim ako postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

O vašem zahtevu za ostvarivanje prava u vezi sa vašim podacima o ličnosti, postupićemo u roku od 30 dana. Ovaj rok može u opravdanim slučajevima biti produžen za još 60 dana.

Nadzorno telo za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd (u nastavku teksta: Poverenik).

Imate pravo da podnese pritužbu Povereniku ako smatrate da je obrada podataka izvršena suprotno odredbama Zakona. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na pravo da pokrenete druge postupke upravne ili sudske zaštite. Poverenik je dužan da Vas obavesti o toku postupka koji vodi, rezultatima postupka, kao i o pravu lica da pokrene sudski postupak u skladu sa članom 83. Zakona. Pritužba se podnosi u pisanom obliku, neposredno ili elektronski na obrascu Pritužba, poštom na gornju adresu ili na email: prituzba@poverenik.rs.

Kako možete ostvariti svoja prava?

Kako nas kontaktirati u vezi sa ličnim podacima? Za obradu vaših ličnih podataka i sprovođenje vaših prava vezanih za obradu, možete se obratiti na sledeću adresu:

e-mail: feljton.rs@gmail.com

Sa kim delimo podatke?

Vaši podaci mogu biti preneti našim pouzdanim partnerima koji obrađuju lične podatke u naše ime, uključujući provajdere IT, marketinške agencije kao i druge naše pouzdane partnere.U slučaju prenosa podataka, mi ćemo zahtevati da naši pouzdani partneri čuvaju tajnost i bezbednost podataka kao i da sprovedu odgovarajuće mere kako bi se obezbedila zaštita podataka o ličnosti.

Vaši podaci mogu biti prosleđeni i drugim privrednim subjektima koji su ovlašćeni za obradu podataka na osnovu važećih zakona Republike Srbije.

Prenos podataka izvan EEA

Naši partneri su registrovani uglavnom u državama Evropskog ekonomskog područja (EEA) ili u Švajcarskoj, odnosno u državama koje ispunjavaju odgovarajući nivo zaštite podataka o ličnosti. Neki naši pouzdani partneri, npr. Google, nalaze se izvan EEA. U vezi sa prenosom vaših podataka izvan EEA, partneri garantuju da pružaju garanciju visokog nivoa zaštite ličnih podataka.

Politika kolačića za internet sajtove i aplikacije

Na našim sajtovima i aplikacijama koristimo internet oznake, kao što su datoteke, npr. kolačići ili lokalna skladištenja, prikupljanje i obrada podataka o ličnosti za personalizaciju sadržaja i oglasa kao i analizu saobraćaja na sajtovima, aplikacijama i internetu. Na ovaj način, ovu tehnologiju koriste i naši pouzdani partneri koji takođe žele da plasirani oglasi odgovaraju Vašim potrebama.

Kolačići

Politika kolačića i drugih sličnih tehnologija koje koristimo na svim našim sajtovima i aplikacijama:

www.feljton.rs

www.feljton.rs

feljton.rs iOS App

(u daljem tekstu zajednički kao: „Proizvodi feljton.rs

Korišćenjem Proizvoda feljton.rs, pravilnim postavkama podešavanja pretraživača, saglasni ste da koristite kolačiće i druge slične tehnologije u skladu sa Politikom o kolačićima. Ako se ne slažete sa upotrebom kolačića ili sličnih tehnologija, ili želite da ograničite obim korišćenja kolačića i sličnih tehnologija, potrebno je da promenite postavke na odgovarajući način (kao što je to gore navedeno )

Šta su kolačići?

Kolačić je jednostavna tekstualna datoteka koja se čuva u veb pretraživaču dok korisnik pregleda neki veb sajt.

Kolačići obično sadrže naziv sajta sa kojeg korisnik posećuje sajt, i postojanje kolačića generiše jedinstveni broj koji se koristi za identifikaciju pretraživača za koje je potrebna veza sa sajtom. Ovom politikom, informacija o kolačićima se primenjuju i na druge slične tehnologije koje se koriste na sajtovima i aplikacijama feljton.rs

Druge slične tehnologije, koriste se kako bi se osiguralo optimalno korišćenje Vaših podataka, na primer, lokalno skladištenje, koje se koristi za čuvanje podataka snimljenih tokom korišćenja usluga u posebnom delu (memorija pretraživača). Pristup podacima u Lokalnom skladištu se može dobiti samo na veb lokaciji, sa koje su podaci sačuvani u pretraživaču. Podaci u Lokalnom skladištu čuvaju se i nakon što je pretraživač zatvoren.

U koju svrhu koristimo kolačiće ili druge slične tehnologije?

feljton.rs koristi kolačiće ili druge slične tehnologije u sledeće svrhe:

– da naše veb stranice i aplikacije funkcionišu brže i da se lakše koriste,

– u cilju optimizacije sadržaja kao i za odgovarajuće plasiranje reklamnih poruka, u skladu sa očekivanjima i interesovanjima Korisnika,

– u cilju prikupljanja statistika koje nam omogućavaju da razumemo kako se koriste veb lokacije (uključujući usluge naše aplikacije) i u cilju unapređenja funkcionalnosti i sadržaja.

Na stranicama Proizvoda feljton.rs mogu se koristiti:

Kolačići posete – nalaze se na uređaju samo kada koristite veb-stranice feljton.rs;

Trajni kolačići – ostaju na vašem uređaju sve do definisanog životnog veka kolačića ili dok iste ne izbrišete u pretraživaču.

Za šta i kako se koriste kolačići:

Kolačići se koriste u cilju identifikacije prijavljenog korisnika, a u svrhu prikazivanja relevantnih informacija koje odgovaraju interesovanjima korisnika.

Mehanizmi bezbednosne podrške koji sprečavaju prevare:

Neophodni su za pravilno funkcionisanje stranica i prikazivanje sadržaja Proizvoda feljton.rs, i omogućavaju da se krećete kroz njih.

Unapređenje funkcionalnosti

Pamćenje Vaših podešavanja i izbora (npr. Korisničko ime, region u kome se nalazite, preferencije, jezik i istorija komunikacije) sa ciljem da Vam pružimo više relevantnih sadržaja i usluga. Takođe, kolačići Vam omogućavaju da gledate video zapise i koristite alate sa društvenih mreža, i pružaju Vam pomoć pri popunjavanju formulara.

U cilju poboljšanja funkcionalnosti, Proizvodi feljton.rs koriste podatke o aktivnostima na našim sajtovima, geolokacijske podatke i demografske podatke – te se podaci objedinjuju i tako se pravi segment grupnog ponašanja korisnika, a kojim se ni na koji način ne vrši identifikacija pojedinačnog ličnog podatka korisnika.

Reklamne poruke

Prikupljanjem podataka isporučujemo Vam one oglasne poruke koje su zasnovane na Vašoj aktivnosti, Vašim interesovanjima, navikama, a istovremeno vodimo računa da se ista reklamna poruka bezrazložno ne ponavlja, sve u cilju neophodne analitike i merenja.

Kako bi se optimalno predstavila reklamna poruka određenoj ciljnoj grupi korisnika, postoji mogućnost da Vaše podatke koristimo i u delu koji se odnosi na veb istoriju, kao i geolokacijski i demografski podaci. Vaši podaci mogu da se ukrštaju sa demografskim podacima koje ste nam ranije ostavili prilikom registracije za naše usluge. Objedinjeni podaci se prikupljaju tako da lična identifikacija korisnika nije moguća, s tim da takvi podaci mogu biti korišćeni od strane feljton.rs, kao i od strane naših pouzdanih partnera ukoliko za to postoji legitimni interes. Reklamni kolačići takođe omogućavaju merenje efikasnosti reklamnih kampanja.

Da li koristimo kolačiće ili slične tehnologije trećih lica?

Da, i koristeći veb lokacije feljton.rs, možete da primate kolačiće od naših pouzdanih partnera.

Marketing ciljevi naših pouzdanih partnera:

Naši pouzdani partneri mogu da koriste kolačiće ili druge slične tehnologije kako bi utvrdili da li su prikazali određenu reklamu, ili u cilju prikupljanja podataka o tome kako korisnici reaguju na prikazane oglase. Naši pouzdani partneri takođe mogu, na osnovu vaše saglasnosti, prilagoditi prikazane oglase interesovanjima korisnika, utvrdivši ih na osnovu informacija koje su nam dostavljene od strane korisnika. Na osnovu vašeg pristanka, ove informacije mogu biti korišćene i u dalje marketinške svrhe naših pouzdanih partnera koji prikazuju ili naručuju oglas na internetu. U ove svrhe, mi takođe možemo sarađivati sa pouzdanim partnerima kako bismo vam prikazali oglas na našim proizvodima ili na drugim sajtovima, nakon što posetite određenu stranicu ili aplikaciju. Pored lokalnih tehnologija za skladištenje, naše veb stranice (uključujući i veb lokacije) mogu takođe koristiti i druge tehnologije i tehnička rešenja za pristup podacima sačuvanim u pretraživaču / terminalskoj opremi, a koji su neophodni za korišćenje veb stranica. Takođe koristimo analitički softver trećih lica (na primer Google analitiku, Gemius) koji postavlja korisničke kodove na korisničkom terminalnom uređaju, za prikupljanje korisničkih podataka.

Uslovi pretplate:

Da biste se pretplatili na feljton.rs Premium uslugu, potrebno je da imate otvoren Standardni korisnički nalog i da se pretplatite izborom jednog od ponuđenih paketa pretplate na za to predviđenoj stranici.

Premium korisnik postajete izborom i kupovinom jednog od ponuđenih paketa iz Blic Premium ponude. Kupovina feljton.rs Premium paketa se vrši korišćenjem platnih kartica ili promo koda. Vaša platna kartica će biti zadužena za iznos od 1,00 RSD.

Pretplata traje za odabrani period iz ponude, a od momenta aktivacije usluge.

Kupovinom feljton.rs Premium usluge, saglasni ste da se pretplata automatski produžava na period naznačen u ponudi za koju ste se opredelli, osim ukoliko ne otkažete uslugu najkasnije 24 sata pre isteka trajanja tekuće pretplate.

U slučaju promene cene paketa, bićete o tome obavešteni najmanje 30 dana unapred, a trenutno aktivni paket koristite po prethodnoj ceni do njegovog isteka.

Automatsko produženje pretplate vrši se 24 sata pre isteka tekuće pretplate.

Trajanje pretplate: Pretplatnički odnos traje do otkaza od strane Korisnika ili do prestanka pretplate na drugi način (nerealizovanjem plaćanja, ukidanjem korisničkog naloga I dr.) Korisnik nema pravo na refundaciju do tada uplaćenih troškova u slučaju gašenja naloga usled nepoštovanja ovih Uslova korišćenja.

Cene i naplata

Cene feljton.rs Premium usluge su izražene u dinarima. U zavisnosti od banke čiju karticu koristite vaša banka će izvršiti konverziju u valutu u kojoj lokalno izvršava naplatu.

Pretplata se automatski produžava u zavisnosti od izabranog paketa i 24 sata pre isteka tekućeg perioda vaša kartica biće zadužena za iznos izabranog paketa za izabrani period.

Pretplata putem aplikacije:

Ukoliko ste se pretplatili preko aplikacije, plaćanje se vrši – za IOS uređaje preko App store-a, za Android preko Google play-a.

Kupovinom pretplate preko aplikacije, možete da koristite svoj Korisnički nalog I na sajtu blic.rs. Sa pretplatom na Apple-u i Google-u možete da pristupate i web-u i da čitate Premium sadržaj na mobilnom veb sajtu ili desktop računaru logovanjem na svoj Korisnički nalog koji je aktivan na aplikaciji.

Na mobilnom uređaju možete u svakom trenutku koristiti jedan Korisnički nalog. Ako u aplikaciji na svom uređaju promenite Korisnički nalog, prethodno ulogovani nalog automatski biva poništen, pa Sadržaju na sajtu i/ili aplikaciji možete pristupati samo sa novog Korisničkog naloga. Prilikom obnavljanja pretplate, 24 sata pre njenog isteka, biće zadužena ona platna kartica koja je registrovana prilikom otvaranja Korisničkog naloga na “feljton.rs” aplikaciji, bez obzira koji je Korisnički nalog trenutno aktivan. Pretplata se dakle vezuje za mobilni uređaj na kojem je instalirana aplikacija, a ne za trenutno aktivni korisnički nalog.

Za sva pitanja u vezi sa produžavanjem pretplate ili otkazivanjem, potrebno je kontaktirati korisnički servis Apple-a ili Google-a, jer su oni u ovom slučaju preprodavac “feljton.rs usluge” usluge.

Otkazivanje pretplate:

Pretplatu je moguće otkazati u bilo kom trenutku.

Korisnik koji je otkazao pretplatu ima pravo da koristi Blic Premium uslugu do isteka trenutno aktivne pretplate. Prilikom otkazivanja pretplate nema refundacije uplaćenih sredstava a u slučaju otkazivanja pretplate, možete koristiti Uslugu do isteka kupljenog perioda.

Nepostojanje prava na odustanak od ugovora:

Možete otkazati pretplatu u svakom trenutku a najkasnije 24 sata pre isteka tekuće pretplate, bez refundacije uplaćenih sredstava. Saglasni ste da nemate mogućnost odustanka od ugovora u skladu sa članom 37. stav 1. tačka 13. Zakona o zaštiti potrošača.

FOTOGRAFIJE

FELJTON.rs omogućava posetiocima da pošalju svoje fotografije koje će konkurisati za postavljanje foto-galerije portala FELJTON.rs. To ne znači da se objavljuju sve fotografije koje posetioci pošalju, već samo one koje redakcija portala FELJTON.rs odabere. Redakcija ima pravo da ne objavi fotografije ili da objavi, bez bilo kakvog dodatnog objašnjenja razloga neobjavljivanja ili objavljivanja.

Molimo vas zato da nam ne šaljete mejlove i poruke u kojima tražite takvo objašnjenje.

Autori čije fotografije budu objavljene biće potpisani imenom i prezimenom, ali neće nužno biti obavešteni o postavljanju njihovih fotografija.

Zbog nemogućnosti provere autentičnosti autora fotografije, portal FELJTON.rs, kao ni izdavač, ne može da odgovara za verodostojnost autora fotografije, kao ni zbog bilo kakvog eventualnog kršenja autorskih prava na fotografije. Sva odgovornost za fotografije pripada isključivo autorima fotografije ili onima koji su je poslali mailom, porukom, viberom, lično dostavili i slično.

FELJTON.rs fotografije postavlja s dobrom namerom i s pretpostavkom da su oni koji fotografije šalju i stvarni autori.

U slučaju da primetite fotografiju za koju znate da je zaštićena autorskim pravom ili da je autor fotografije pogrešno potpisan, molimo vas da nam se javite na adresu feljton.rs@gmail.com kako bismo preduzeli neophodne korake u ispravljanju greške.

Portal FELJTON.rs, ne postaje vlasnik objavljenih fotografija, ali zadržava pravo korišćenja fotografija u svojim ostalim izdanjima.

PORTAL FELJTON.rs
Portal FELJTON.rs sastoji se od sopstvenih sadržaja, sadržaja partnera, saradnika i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja koji su kreirali posetioci i linkova na spoljne stranice.
FELJTON.rs sadržaje objavljuje u dobroj nameri.
Sve sadržaje koristite na vlastitu odgovornost i portal FELJTON.rs se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem bilo kog sadržaja sa portala FELJTON.rs i objave video-fajlove koji su locirani na serverima YouTube.com, instagram, facebook, TikTok i ostalim društvenim mrežama, Video-fajlovi koji su označeni kao „Related“ postavljeni su po automatizmu YouTube softvera i ostalih društvenih mreža.

Reklamacije:

Imate pravo na reklamaciju na pružene Usluge. Reklamacije se dostavljaju elektronskim putem na adresu feljton.rs@gmail.com

FELJTON.rs

12.11 2021

SRPSKI STOMATOLOG NUDI NAGRADU OD 50.000 EVRA! građani ce biti BOGATO nagrađeni ukoliko KACE I DELE OVU VEST PO SVOJIM DRUSTVENIM MREZAMA

U Novom Sadu je ponovo opljačkana jedna stomatološka ordinacija!

Naime, pljačka se dogodila u ulici Đorđa Zličića broj 44, i to već drugi put u kratkom vremenskom periodu.

 1 / 4 FOTO: PRIVATNA ARHIVA

NE PROPUSTITE…

SRPSKI STOMATOLOG NUDI NAGRADU OD 50.000 EVRA! građani ce biti nagrađeni ukoliko ponude relevantnu informaciju,Ovo su detalji

Prvi put se pljačka dogodila 1. 12. 2017. godine kada je iz ordinacije ukradeno 120 turbina, a pre toga je stomatologu Aleksandru Radoviću nestao automobil iz dvorišta, i potom mu je kuća u kojoj stanuje obijena. 

Stomatolog Aleksandar Radović je za Espreso objasnio kako se sve to izdešavalo i na koga sumnja.

Kada se dogodila prva pljačka priveden je Predrag Kostic, za kim je im bila raspisana potera za tesku kradju, i on mi je 13. januara prošle godine upao u kuću sa nožem. Tada mi je naneo osam uboda, tako da sam jedva ostao živ, i bio sam smrtno ranjen. U tim trenucima, uzeo sam pištolj i u samoodbarni sam ga upucao, objasnio je Radović”. 

foto: Privatna arhiva

Kako kaže, druga pljačka se dogodila 6. juna prošle godine, a za oba puta podneo je i krivične prijave.

Drugog puta mi je nestalo 220 turbina, aparat za espreso kafu, zatim stomatološki kolenjaci u vrednosti od 200 000 evra. Što se tiče ove pljačke, policija još nije ništa otkrila ko je počinilac (izvrsilac), ali se zna tiper, organizato M.A. i njegov sin M.A. USKORO CE BITI OBJAVLJENE NJIHOVE FOTOGRAFIJE SA MESTOM BORAVKA..

Sve nase informacije su dobijene od izvora informacija MUPA Novi Sad

Za informaciju gde je roba prodata i koje ucesnik u pljacki nudim nagradu od 50.000e KOJA CE BITI ISPLACENA ODMAH.

foto: Privatna arhiva

Dodaje da je ponudio nagradu za informaciju, GDE SE DOSTA ZAINTERESOVANIH JAVILO SA RAZNIM INFORMACIJAMA. Jos nije dobijena tacna informacija tako da je nagrada jos aktivna

Juče sam objavio da sam raspisao nagradu za informaciju u vrednosti od 50. 000 evra, pa očekujem da će se neko javiti u narednom vremenskom periodu”, zaključuje Radović

U opisu je naveo da će građani biti nagrađeni ukoliko ponude relevantnu informaciju u vezi sa ovim slučajem oko otkrivanja izvršioca pljačke i poslovnog prostora u kome je ukradena stomatološka oprema. 

Informacije javiti

Novi Sad policijska ispostava klisa

ili pozivom 192

ili DIREKTNO Aleksandru Radovicu

Pratite nas na društvenim mrežama

https://www.instagram.com/feljton.rs/

https://www.facebook.com/feljton.rs

https://twitter.com/FeljtonRs

(feljton.rs/espreso)